12Drogist.nl maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou meer info Deze melding verbergen

Home » Overige » Rookverslaving

Zelfzorgstandaard over rookverslaving

Algemeen:
Voor veel mensen die met roken willen stoppen valt dit niet mee. Veelstoppogingen mislukken vanwege de gewoonte en de lichamelijke engeestelijke verslaving. Roken doet men vaak in bepaalde situaties zoalsbijvoorbeeld bij de koffie, na het sporten enz. Bij het stoppen weetmen zich dan soms moeilijk een houding te geven. Bij de lichamelijkeverslaving speelt nicotineafhankelijkheid een rol. Nicotine heeft eenopwekkend effect en heeft veel invloed op processen in het lichaam(bijvoorbeeld minder onlustgevoelens, gevoel van betere concentratie enrust). Het lichaam went eraan en raakt in de war als de toevoer vannicotine stopt. Onthoudingsverschijnselen kunnen optreden bij hetstoppen met roken omdat er geen nicotine beschikbaar is. Dit uit zichin verschijnselen zoals zweten, trillerigheid, concentratieproblemen,verlangen naar sigaret, nervositeit, honger, hoofdpijn en irritatie. Deschadelijke effecten van nicotine uiten zich met name in debloedvatvernauwing. De teer in de sigaret heeft geen verslavendewerking, maar is verantwoordelijk voor de schadelijke effecten op het(long)kankerrisico en hart en bloedvaten. Goed gemotiveerd zijn is heelbelangrijk bij de beslissing om te stoppen.

Welke maatregelen kunt u zelf nemen?
Waarom stoppen?
Wie rookt moet er aan denken dat rokenslecht is voor de gezondheid. Roken verhoogt de kans op het risico vanhart- en vaatziekten, longaandoeningen, longkanker en andere soortenkanker. Daarnaast kan roken aandoeningen van de slokdarm en de mond- enkeelholte veroorzaken. Tijdens de zwangerschap kan roken (en passiefmeeroken) nadelige gevolgen hebben voor de baby.

Heeft stoppen wel zin als u als jaren gerookt hebt?
Stoppenheeft wel degelijk zin! Het onmiddellijke nadelig effect van nicotineop de samentrekking van de bloedvaten en op de werking van het hartwordt met stoppen weggenomen. De bestaande, verslechterde situatie doorroken verandert natuurlijk niet direct. Op de langere termijnverminderen de risico's die samenhangen met de vernauwing en verdikkingvan de bloedvaten. De situatie van een gestopte roker is na ongeveertien jaar min of meer gelijk aan dat van iemand die nooit gerookt heeftin gelijke omstandigheden.

Wanneer moet u een huisarts raadplegen?
Uw huisartskan u helpen met het stoppen. Een goede motivatie is belangrijk bij debeslissing om te stoppen met roken en bij het volhouden daarvan.Radicaal stoppen op een van tevoren vastgestelde datum is eenmogelijkheid. Samen met iemand stoppen is makkelijker vol te houden.Het is ook mogelijk om te stoppen in een groep in de vorm van eencursus bij de GGD of het kruiswerk bij u in de buurt. Er is eenspeciale informatielijn voor vragen, advies en informatie over hulp bijstoppen, 0900 - 500 20 22 (20 cent p.m).

Welke geneesmiddelen kunt u gebruiken?
Nicotine-vervangendemiddelen kunnen een goed hulpmiddel zijn bij het stoppen. In de handelzijn nicotinehoudende kauwgom (Nicorette), pleisters (Nicorette,Nicotinell, Nicodon) of oplostabletjes (Nicorette). Deze middelenbestaan in verschillende sterktes zodat in gemiddeld drie maanden tijdde nicotine-gewenning kan worden afgebouwd. Nicorette kauwgom moetlangzaam worden gekauwd en achter een kies worden "geparkeerd" als ueen prikkeling voelt. De nicotine in de kauwgom wordt via de wang inhet bloed opgenomen. Zodra de smaak afneemt kauwt u opnieuw. Na eenhalf uur is het stukje kauwgom uitgewerkt. De kauwgom is verkrijgbaarin twee sterkten: de 2 mg voor minder dan 20 sigaretten en 4 mg voormeer dan 20 sigaretten. De nicotine in de pleisters wordt via de huidin het bloed opgenomen. De pleister moet 's ochtends op hetbovenlichaam aangebracht worden. De nicorette pleister is 16 uurwerkzaam, de nicotinell pleister 24 uur. Voor het slapen gaan kan depleister verwijderd worden. De diverse pleisters zijn verkrijgbaar indrie sterkten. De nicotine in de microtab wordt via het mondslijmvliesin het bloed opgenomen. Het tabletje moet onder de tong gelegd wordenen lost daar in ongeveer 30 minuten op. De eerste drie maanden gebruiktu de microtab naar behoefte, daarna bouwt u het aantal tabletjes af. Demeeste mensen hebben voldoende aan 8 tot 12 tabletjes. Dit is elke 1tot 2 uur een tabletje. Eventueel de dosis opvoeren tot 2 tabletjestegelijk of 2 in een uur. Maximaal 30 tabletjes per dag. Denicotinehoudende middelen liever niet gebruiken bij maag-, huid- enhartklachten of bij zwangerschap.

Lees voor gebruik de bijsluiter.